×

FLUT XX

5 6 7 8 9

FLUT XX Details Details

Stute 1972 Fuchs

xxYOGGI XX  Details Details

xx

1955 Dunkelbraun

Gek.: xx


WILD MEC XX  Details Details

xx

1947 Braun

Gek.: xx


WILD RISK XX  Details Details

xx 1940LA MECQUE XX  Details Details

xx 1942EOS XX  Details Details

xx DE306064833746

1946 Dunkelbraun


SOLFERINO XX  Details Details

xx 1940ORMEL XX  Details Details

xx 1940FLYROS XX  Details Details

xx 090617653

1953 Braun


OROS XX  Details Details

xx

1944 Braun

Gek.: xx


KHOSRO XX  Details Details

xx 1938HUBBUB XX  Details Details

xx 1939FLYWELL XX  Details Details

xx

1945


FLYON XX  Details Details

xx 1935GREYWELL XX  Details Details

xx 1930(FLYROS XX, E 28 A ( Hofgut Albfuhren - Dettighofen))
GREYWELL XX v. DUNCAN GREY XX
u. PEGASIDES XX v. SUNNY LAND XX
u. LADY GULLER XX v. GIANT XX
u. LADY TEAZLE XX v. FAVORO XX
u. GREY PATCH XX v. DOUBLOON XX
u. MORVEN XX v. BARCALDINE XX
u. STRATHCARRON XX v. STRATHCONAN XX
u. VIMEIRA XX v. VOLTIGEUR XX
u. COALITION XX v. DON JOHN XX
u. CONSPIRACY XX v. RETRIEVER XX
u. EMILIA XX v. ABJER XX
u. EMILY XX v. STAMFORD XX
u. WHISKEY MARE XX v. WHISKEY XX
u. GREY DORIMANT XX v. DORIMANT XX
u. DIZZY XX v. BLANK XX
u. ANCASTER DIZZY XX v. ANCASTER DRIVER XX
u. SMILING TOM MARE XX v. SMILING TOM XX
u. MISS HIP XX v. OYSTERFOOT ARABIAN OX
u. VIRGIN XX v. ANCASTER MERLIN XX
u. SOMERSET MARE XX v. CROFTS COMMONER XX
u. COPPIN MARE XX v. SELABY TURK XX
u. PLACES WHITE TURK MARE XX v. PLACES WHITE TURK XX

Erste Mutter: FLYROS XX (OROS XX X FLYON XX), xx, 1953

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Zweite Mutter: FLYWELL XX (FLYON XX X DUNCAN GREY XX), xx, 1945

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Dritte Mutter: GREYWELL XX (DUNCAN GREY XX X SUNNY LAND XX), xx, 1930

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.

Vierte Mutter: PEGASIDES XX (SUNNY LAND XX X GIANT XX), xx, 1921

Name
Jahr
Vater
Geschl.
Stammb.
Gek.
Prämierung
Sport
Int. Erg.