HT-Mitglied werden »

Die Familie von WALDENSER XX

MMMMMMIhr PferdNachkommen 1»
-
DIE WOLKE XX
v. NUAGE XX
-
WOLKENLOS XX
v. PRUNUS XX
-
WORMS XX
v. ORTELLO XX
WALDENSER XX
v. TICINO XX
HOLST


-
WOLGA XX
v. TOURBILLON XX
-
WEINPROBE XX
v. TICINO XX
WACHOLDERBEERE XX
v. EFFENDI XX
-
WANDERLUST XX
v. PRUNUS XX
-
WANDERLIED XX
v. PERGOLESE XX
-
WALDHEIL XX
v. HEROLD XX
VAFLYA XX
v. PHARIS XX

NUBIER XX
v. DARK RONALD XX
xx

DOLMAN XX
v. ARD PATRICK XX
xx

-
WIENER MADEL XX
v. WILLIAM THE THIRD XX
-
AN DER WIEN XX
v. PRUNUS XX
-
AMALASWINTHA XX
v. ATHANASIUS XX
-
ARROGANZ XX
v. ORGANDY XX
ANGOLA XX
v. NIEDERLAENDER XX


-
WIENER MELODIE XX
v. MAGNAT XX
WIENER OPER XX
v. OLIVERI XX


-
ALLMACHT XX
v. MAGNAT XX
ANGABE XX
v. ANGEBER XX-
ALT WIEN XX
v. ORTELLO XX
-
AVIS XX
v. BIRKHAHN XX
ASKANIA XX
v. GRANDE XX

AVANCE XX
v. GRANDE XX


-
ARTEMIS XX
v. GLUECKSPILZ XX
ARTE XX
v. ANGEBER XX-
BLAUE DONAU XX
v. FERRO XX
-
BELLA DONNA XX
v. MAGNAT XX
BOSTELLA XX
v. NECKAR XX

BELLONA XX
v. PANTHEON XX

BUCEPHALOS XX
v. AGIO XX
OLDBG, xx

BELLINA II XX
v. MANGON XX

BELLISSIMA XX
v. ASTERIOS XX


-
DONATELLA XX
v. ALLGAU XX
DELIBERATION XX
v. BARDE XX

DONNA DIANA XX
v. NECKAR XX

DUCCIO XX
v. BELLINI XX
xx


-
BLAUE GROTTE XX
v. OCTAVIANUS XX
BLAUER REITER XX
v. BIRKHAHN XX
xx

BALLFEE XX
v. MAGNAT XX


BERGGEIST XX
v. AVENTIN XX
TRAK, xx-
WIENER BLUT XX
v. PRUNUS XX
-
VIVERE XX
v. ORTELLO XX
-
VICTORIA REGIA XX
v. MAGNAT XX
VINAGO XX
v. BIRKHAHN XX
xx

VINTA XX
v. BIRKHAHN XXWIRBELWIND XX
v. TOURBILLON XX
xx


WALZERTRAUM XX
v. PRUNUS XX
xx

WEISSDORN XX
v. PRUNUS XX
xx

WALLENSTEIN XX
v. DARK RONALD XX
xx


DOLOMIT XX
v. ARD PATRICK XX
xx

DANILO II XX
v. CAIUS XX
xx

Snow
Snow
Snow
Snow