Abstammung von KRACK C

Zeigen :Zeige Nachkommen | Zeige Stutenlinie | Nachkommen hinzufügen
Anzahl Generationen: 4 5 6 7 8 9

(Lady Cara-stam, Merrielijn 98, fokfamilie 705)


KRACK C (IPS KRACK C) Details Details

KWPN 528003199205860 Stb.

Hengst 1992 braun 1.69m

Gek.: BAVAR, RHEIN, KWPN, OLDBG, HANN, SWB, HOLST, SF

Grand Prix Dr. FEI: NED05335

Rider: Anky VAN GRUNSVEN (NED)


XX/OX rate: 52,93%

Inzuchtkoeffizient


FLEMMINGH Details Details

HOLST 528003198708107 pref

1987 braun 1.70m

Gek.: KWPN, SI, OLDBG, RHEIN, SF

1.30m Spr.

LACAPO Details Details

HOLST DE321210061580

1980 Schimmel 1.68m

Gek.: SA, HOLST


LANDGRAF I Details Details

HOLST 1966


LARSA Details Details

HOLST 1974


TEXAS Details Details

HOLST DE321210120281

1981 braun 1.73m


CARNEVAL Details Details

HOLST 1974


LEDUSA Details Details

HOLST 1974


GICARA II Details Details

KWPN 528003198805197 prest pref keur

1988 braun 1.67m


BEAUJOLAIS Details Details

KWPN 528003198300119 Stb.

1983 braun 1.65m

Gek.: FWB, KWPN

1.20m Spr.

LUCKY BOY XX Details Details

xx 1966


VENICE Details Details

KWPN 1979

1.30m Spr., L* Dr.

BACCARA Details Details

KWPN 528003198301497 keur pref prest

1983 braun 1.63m


ULRICH Details Details

KWPN 1978


LADY CARA Details Details

KWPN 1970


Verändern? Mehr Informationen

LADY CARA v. UPPERCUT XX u. GICARA v. ERATOSTHENES XX u. CARA v. VORST u. MICARA v. SELMON u. CAVARIA v. TJARDINUS u. AVARIA v. GRONAU u. GOVARIA v. GAMBO u. OVARIA v. GILO u. CULANA v. EXCELLENT u. FRELONA v. WILFRIED u. UMERA v. GIRELLO u. ARTABA v. ADMIRAL u. ARSENA v. ERWIN u. AMAZONE v. KIMME u. JOSEPHA v. REGULUS